Gwych!

 

Ffeithiau a ffigurau ' r ŵyl 2019

Nifer yr ymwelwyr ar gyfer 17 lleoliad- plws 1700. Gwerthiannau artistiaid - yn fwy na £10,000

Y wasg a chyhoeddusrwydd (dwyieithog) -

Gwefan- www.gwylgelfcalongwynedd.com - www.heartofgwyneddartfestival.co.uk Mae ' r wefan yn cynnwys; bywgraffiadau ' r artistiaid sy ' n cymryd rhan, gwybodaeth am y lleoliad, diolch i noddwyr, gwybodaeth i ' w lawrlwytho i artistiaid (ffurflenni adborth, cymorth a chanllawiau cyffredinol etc), map rhyngweithiol ar gyfer ymwelwyr.

1000 'cadwch y dyddiad' cerdyn post, ddosbarthwyd ddau fis cyn yr ŵyl.

5000 Taflenni lliw llawn, gan gynnwys cyfleuster darllenydd QR rhyngweithiol. Dosbarthwyd taflenni cyn yr ŵyl i; Artistiaid, grwpiau celf, caffis, siopau, llyfrgelloedd Gwynedd, llyfrgelloedd Conwy, lleoliadau Parc Cenedlaethol Eryri, lleoliadau i dwristiaid, Gorsafoedd Rheilffordd Ffestiniog ac Rheilffordd Eryri, lleoliadau Caernarfon, Cricieth, Pwllheli, y Bala, Harlech, lleoliadau 'Gŵyl Greadigol Llyn' a llawer mwy.

60 Posteri - Roedd gan bob lleoliad bosteri wedi ' u haddasu a oedd yn cynnwys delweddau o ' r artistiaid a leolir yno.

10,000 Cerdyn post 'mapiau' ar gyfer pedwar lleoliad Blaenau Ffestiniog.

Chwe troedfedd baneri lliw ar gyfer pob lleoliad

Pedwar Bwrdd map anferth i helpu ymwelwyr i ddod o hyd i ' r lleoliadau.

Facebook ei ddefnyddio ' n helaeth gyda chyrhaeddiad tudalen o dros 16,000. Yn y mis yn arwain at yr ŵyl cyrhaeddodd y dudalen Facebook 8,305 o bobl gyda 2,696 o ymgysylltiadau.

North Wales Magazine - Gwybodaeth am y Gŵyl gyda delwedd.

Heno - nodwedd 16 munud ar ddydd Mercher yr ŵyl, ymwelasant â phedwar lleoliad gwahanol plus hamlygu yn y cyflwyniad .

Brocast fideo sy ' n cynnwys cyfweliadau gyda phump o artistiaid.

Lleol Papur newydd cyhoeddi ' r rhestr lawn o ' r lleoliad gydag oriau agor.

Sibridion Cylchgrawn-Hysbyseb hanner tudalen gyda thudalen a hanner golygyddol.

Rheilffordd Ffestiniog a Welsh Highland - Erthygl olygyddol hanner tudalen yn y cylchgrawn, 4000 o gopïau. Rhestr fanwl lawn yn y cylchgrawn ar-lein Anfonwyd at 4000 o Aelodau.

Fabulous!

 

Festival facts and figures 2019

Visitor numbers over 17 venues - 1700 plus.

Artists sales - over £10,000

Press and publicity (fully bilingual) -

Website - www.gwylgelfcalongwynedd.com - www.heartofgwyneddartfestival.co.uk The website contains; biographies of the participating artists, venue information, thanks to sponsors, downloadable sheets for artists (feedback forms, information sheets etc), visitors interactive map.

1000 'Save the date' postcards, distributed two months pre festival.

5000 Full colour leaflets, including interactive QR Reader facility. Leaflets distributed pre festival; Artists, art groups, cafes, shops, Gwynedd libraries, Conwy libraries, Snowdonia National park venues, tourist venues, Ffestiniog and Welsh Highland railway stations, Caernarfon venues, Criccieth, Pwllheli, Bala, Harlech, Llyn Arts Festival venues and many more.

60 posters - Each venue had customised posters containing images of the artists based there.

10,000 Postcard 'maps' for the four Blaenau Ffestiniog venues.

Six foot colour mesh banners at all the locations.

Four giant map boards were produced to assist visitors locate the venues.

Facebook was used extensively with a page reach of over 16,000. In the final month leading up to the festival the Facebook page reached 8,305 people with 2,696 post engagements.

North Wales Magazine - Festival information with image.

Heno - 16 minute feature on the Wednesday of the festival, their cameras visited four different venues plus a mention in the programme header piece.

Brocast video featuring interviews with five artists.

Network Newspaper published the full venue list with opening times.

Sibridion - Half page advert with page and half editorial.

Ffestiniog and Welsh Highland Railways - Half page editorial in magazine, 4000 copies. Full detailed listing in online magazine, 4000 recipients.

 

 

Gwyl Gelf Calon Gwynedd - Heart of Gwynedd Art Festival  26.7.20 - 2.8.20

Croeso i’r wefan ar gyfer Gŵyl Gelf Calon Gwynedd. Rydym yn cynllunio wythnos o Stiwdios, Arddangosfeydd a Gweithdai Agored, ddiwedd mis Gorffennaf, yn ardal Porthmadog a Blaenau Ffestiniog.

 

Welcome to the website for Gŵyl Gelf Calon Gwynedd – Heart of Gwynedd Art Festival that will take place at the end of July 2020, in the Porthmadog and Blaenau Ffestiniog areas of Gwynedd.

Hoffem ddiolch i’r busnesau canlynol am noddi’r digwyddiad hwn (2019).

We would like to thank the following businesses for their sponsorship for this event (2019). 


 

 Hoffem ddiolch yn bersonol i’r bobl a’r busnesau canlynol am eu cymorth a’u cyfraniad gwerthfawr wrth wneud yr ŵyl hon yn bosibl: Gwesty’r Heliwr, Porthmadog am gael defnyddio ei safleoedd; Sarah Malone a Sarah Hartill am eu sgiliau dylunio; Elen Von Lewis a Paul Jones am y cyfieithiadau; a Chlwb Camera Deudraeth am dynnu lluniau o’n hartistiaid wrth eu gwaith.


We would like to personally thank the following people and businesses for their invaluable help and involvement in making this festival possible: The Sportsman Hotel, Porthmadog for use of their premises,  Sarah Malone and Sarah Hartill for their design skills, Elen Von Lewis and Paul Jones for translations and Deudraeth Camera Club for capturing our artists at work.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now