Susan Arney   

E-bost/Email susan.arney@tiscali.co.uk

Artist lleol, mae fy arddull yn symud rhwng gwaith ffigurol ac haniaethol. Rwy'n chwiilio am gwybodath y gofodau a'r onglau yn y tirwedd, boed yn daearegol, hanesyddol neu'n diwydiannol, gan symleiddio manylion yn siapiau fflat i rhoi argraff o patrymau a strwythyrau gwaelodol.

Local artist, my style moves between figurative and semi abstract. I look for the planes and angular information in the landscape, whether it is geological, historical or industrial, simplifying details into shapes and patterns to blend imagination with reality.

Machine - Gouache

10" x 31" unframed

Southern - Gouache

7.5" x 9.5" unframed 

Palmerston - Gouache

7.7" x 9.5" unframed

SAT - Gouache

12" x 7.5" unframed

Patricia Aspinall

Contact details: 07539223605

E.mail: Patricia.aspinall@yahoo.co.uk

 

I studied Art back in the early 80's at Bangor Foundation Art Course for a year. I then went on to Crewe and Alsager college to play around for three years on a Creative Arts Degree. I spent some years in Switzerland at a Rudolf Steiner Camphill for adults with learning disabilities . Its here I put Goethe theory of colour into my Art practice. I have recently come back to North Wales after having spent many years down South nurturing an Arts organisation for adults with learning disabilities called ' Bloomin' Arts' . 

 

Since my return I find I have rediscovered my love of painting land and sky scapes . There is such inspiration to be had in the sea, sky and mountains.

Astudiais Celf yn ôl yn yr 80au cynnar ar gwrs Celf Sylfaenol ym Mangor am flwyddyn. Yna es ymlaen i goleg Crewe ac Alsager i chwarae o gwmpas am dair blynedd ar Radd yn y Celfyddydau Creadigol. Treuliais rai blynyddoedd yn y Swistir yn y Rudolf Steiner Camphill ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu. Dyma lle nes i roi theori lliw Goethe yn fy ymarfer Celf.

Yn ddiweddar, rwyf wedi dod yn ôl i Ogledd Cymru ar ôl treulio blynyddoedd lawer i lawr yn y De yn meithrin sefydliad Celfyddydau ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu o'r enw 'Bloomin' Arts'.

Ers i mi ddychwelyd, rwyf wedi ailddarganfod fy hoffter o baentio tirweddau a morluniau. Mae cymaint o ysbrydoliaeth i'w gael or môr, yr awyr a'r mynyddoedd.

Pont y Pandy slate Mill

Oil 25 x 29 cms £60

The Gorse 25 x 20cm oil £40

Blaenau 100x  50 cm oil £300

Sea and storm 40 x 30cm oil £40

Rosalie Bissell

My inspirations are many and varied - I am too fickle to want to pursue the same line of inquiry to the exclusion of others; the same applies to the range of materials that I use. 

 

I enjoy the challenge of finding something new to say and hope that my work demonstrates life from a slightly different point of view.

I can be contacted at

 rosaliebissell@gmail.com

The Ultimate Tail Ends

Bont Fechan 2020

Mixed Media

Unframed 10" x 13.5 £110

Goats in the Garden.

11" x 15.5" unframed

Mixed Media £90

Wringing out the Tears

Graphit on tissue paper Framed

13" x 13" £90

Polishing the Past

Image 8" x 8" Graphite on Tissue paper

Framed £90

Terry Bunce 

 

E-bost/Email arttel@hotmail.co.uk

 

​​

I create work that rebels against the endless cacophony of mass-produced products that are increasingly permeating our world. I use a variety of techniques to produce my pottery. To decorate the pieces I use locally inspired glazes and gather clay and minerals from the mountains of Snowdonia , firing mainly by reduction. The mountains around my home in North Wales abound with inspiration to enable me to produce a fine range of pottery and sculpture. My work also reflects my love of Japanese pottery.

 

Pourer

Made with stoneware Clay, carbon trap shino glaze and reduction fired to 1310c
Pourer
Gwneud a clai caled, trap carbon a gwydredd shino, danio reduction i 1310c

90mm high, 140mm wide with handle
£60

Tall Bottle
Made with stoneware Clay, tenmoku glaze and reduction fired to 1310c
Potel tal
Gwneud a clai caled, gwydredd tenmoku a danio reduction i 1310 c
310mm high, 100mm wide with handle

Iga Vase
Made from porcelain clay with a shino glaze and carbon trap reduction firing
Fâs Iga
Gwneud o clai porcelain efo gwydredd shino a trap carbon, danio reduction

125mm tall, 80mm wide
£100

Pourer

Made with stoneware Clay, carbon trap shino glaze and reduction fired to 1310c
Pourer
Gwneud a clai caled, trap carbon a gwydredd shino, danio reduction i 1310c

90mm high, 140mm wide with handle
£60

Andi Chell    

Andi's work is not presently for sale but will be again after lockdown. Please email GGCG2020@outlook.com for further details.

I am a local mixed-media artist with a specialism in textiles. I take inspiration from the local environment, in particular the meadows and the sea.

Arlunydd lleol yn defnyddio cymysgedd o ddefnyddiau dw i, yn arbenigo mewn tecstilau. Dw i'n cael fy nylanwadu gan y lliwiau yn yr amgylchedd lleol, yn enwedig y dolydd a'r môr.

Pwllheli Dunes 60 x 20 cms

Sunset 33 x 33 cms

Meadow 18 x 18 cms               Poppy Meadow 33 x 33 cms

Ann Day   

E-bost/Email abergeraint@gmail.com

Facebook Ann Day Criccieth

I am hugely influenced by the power, beauty and drama of the local landscape. I am exploring the use of paint in response to the drama and landscape of the Llyn and Snowdonia, trying to simplfy what I see to encompass the mood of a place, shape and colours.

Criccieth Rocks 32 x 32" £275 Framed

Calm rocks 25 x 33" framed £250

Rough Coast 10 x 10" £55 framed

Cwm Orthyn rocks 25 x 21" framed

Natasha Etchells

 

My love of landscape and seascape stems from the area surrounding my home which is situated in the most beautiful part of North Wales, Snowdonia National park. I am continuously inspired by the mountains, sea, rocks and changing light. Having tried different media, I now work mainly in pastels and acrylics, I particularly like their versatility and vibrancy. I often use palette knife rather than brushes when working in acrylics as it gives me more freedom of expression.

 


Criccieth Castle  Castell Criccieth  Acrylic on board   55x45 framed £130 

Black Rock  Craig Ddu  Acrylic on canvas   45x45 framed £120      

Rhinog Fach a Llyn Hywel   Acrylic on board   34x34 framed £90

The Needles of Anglesey  Nodwyddau Ynys Mon     Acrylic on canvas  45x45 framed  £120 
      

Contact me: n_etchells@hotmail.co.uk

Black Rock

Rhinog Fach a LlynHywel

Criccieth Castle

The Needles of Anglesey

Phil Green  

E-bost/Email green.55@btinternet.com

Gwefan/Website www.philgreenartworks.com

​My work is about landscape and what lies beneath the surface. Painting is a search for gestual equivalents in nature and what exists through association. Not representational but an interpretation of a time or place.

Ariadne

90 cm x 90 cm

Mixed media on canvas  £1000

Gondwana 1

60 cm x 60 cm

Mixed media on board  £500

Black Earth

60 cm x 60 cm

Mixed media on board  £500

Offshore

90 cm x 90 cm

Mixed media on canvas  £1000

Llinos Griffin

 

B'aswn i'n disgrifio fy hun fel dipyn o bioden - yn casglu fy holl ddeunyddiau o'r traeth i'w gwnio ar gynfas. Es i allan un diwrnod i gasglu plastig o draeth Morannedd yng Nghricieth a do'n i wir ddim yn siwr os oedd posib rhoi rhaffau yn y bin ailgylchu felly penderfynais ei olchi a dechrau creu darnau celf. Dw i wastad yn licio'r syniad o greu pethau o 'ddim byd' - mae'r lliwiau yn anhygoel hefyd. Tir/morluniau a byd natur ydi thema'r rhan fwyaf o'm gwaith ac mae gwnio'r darnau yma i bobl yn therapi llwyr.

 

I'd describe myself as a bit of a magpie - picking up all of my materials from the beach to sew on canvas. One day I went out to pick up plastic from Morannedd beach in Cricieth and I honestly wasn't sure if I could put the plastic ropes in the recycling bin so I decided to wash them and started created pieces of art, I always like the idea of creating things out of 'nothing' - the colours are amazing too. The themes of my work are mainly land/seascape and nature and sewing these pieces is pure therapy.

 

Contact: llinosgriffin@gmail.com

 

 

 

Teitl: Bilidowcar (cormorant)

Cyfrwng/Medium: Rhaffau plastig o'r môr / Plastic rope from sea

Maint / Dimensions: A2

Pris/Price: £85

Teitl: Gwanwyn 2020

Cyfrwng/Medium: Rhaffau plastig o'r môr / Plastic rope from sea

Maint / Dimensions: A2

Pris/Price: DIM AR WERTH / NOT FOR SALE

Teitl: Tywydd stormus (Stormy weather)

Cyfrwng/Medium: Rhaffau plastig o'r  môr / Plastic rope from sea

(dim wedi fframio/not framed)

Maint / Dimensions: A5

Pris / Price: £30.

 

Teitl: Dolffiniaid yn Dawnsio (Dancing Dolphins)

Cyfrwng/Medium: Rhaffau plastig o'r môr / Plastic rope from sea

(dim wedi fframio/not framed)

Maint / Dimensions: A5

Pris / Price: £30.

Catrin Gwilym 

 

Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth
Difyrrwch llefydd a’u harwyddocad sydd yn mynd â fy mryd, a hynny fel arfer mewn cyd-destun cymdeithasol - ac er nad yw bobl byth yn ymddangos yn fy ngwaith mae eu holion a’u gwaddol yn aml i’w gweld. Fy man cychwyn fel
rheol yw drwy ffotograffiaeth, er gall hyn arwain at waith aml-gyfrwng neu gosodiadau ar brydiau.

 

Cymerud dilet ydwyf yn ffurf y siapiau, y lliwiau, y golau a’r cysgodion - a hyn i gyd drwy ddathlu y pethau syml ond rhyfeddol, sydd yn aml yn anghofiedig wrth inni brysur ruthro o un man i’r llall.


Erbyn hyn wrth gwrs, mae’r syniad o amser, a rhuthr, a syllu wedi newid yn llwyr i nifer ohonom, heb son am y ffyrdd o goffad. Yn y byd newydd ‘ma o’r hunan-ynysu yn sgil y Gofid-19, mae angen dathlu y cyfleoedd a fu i ymweld
â’r llefydd hynod yn ein cymdeithas. Dilyn Cwrs Celf Prifysgol Bangor oeddwn yn Neuadd Goffa Penrhyn a diolchgarwch oedd y prosiect yma am y cyfle arbennig i brofi addysg bellach a datblygu’n greadigol.

Coffhad ydyw am gyfleoedd sydd bellach yn brysur ddiflannu Penrhyndeudraeth Memorial Hall.


The appeal of places and their standing in society is central to my work - and although people themselves never appear, their traces and legacy are often to be seen. My starting point is photography, although this can often lead to
mixed-media or installation work.

 

My delight is in the form of shapes and colours, of light and shade - and all of this by celebrating the ordinary but extraordinary, that often are unnoticed or fogotten in our hurry from one place to another.


Today, the experience of time, of hurrying, and of observing, has altogether changed for many of us, including ways of remembrance. In this Brave New World of self-isolating from Covid-19, we need an opportunity for celebrating the remarkable in our communities. I regulary attended the Penrhyn Memorial Hall while following the Bangor University Art
Course, and this project was a thanksgiving for the chance to experience further education and to develop creatively. This is a memorial for the opportunities that are now disappearing so very quickly.


Manylion Cyswllt/Contact Details: catringwilym@icloud.com
Hawlfraint/Copyright: Catrin GwilynE-bost/E-mail: catringwilym@icloud.com

Sarah Hartill 

Sarah Hartill BA Hons (Visual Art) - sarahjhartill@btinternet.com

 

I mostly paint figuratively, concentrating on people and still life subjects. The Boston Lodge paintings are a visual record of Ffestiniog Railway workshop volunteers busy with the restoration of the steam engine ‘Welsh Pony’. I really enjoyed the challenge of painting the sunlight shining through the large doors into the dark interior, silhouetting some figures against the bright light and highlighting the engineering paraphernalia inside the workshop.

 

 

Boston Lodge Works, Ffestiniog Railway - ‘Welsh Pony‘ Restoration - No. 1

Acrylic on canvas

Size 40cm x 32cm including simple white wooden frame (canvas 30cm x 23cm)

£150

 

Boston Lodge Works, Ffestiniog Railway - ‘Welsh Pony‘ Restoration - No. 4

Acrylic on canvas

Size 40cm x 32cm including simple white wooden frame (canvas 30cm x 23cm)

£150

 

Boston Lodge Works, Ffestiniog Railway - ‘Welsh Pony‘ Restoration - No. 7

Acrylic on canvas

Size 27cm x 22cm including simple white wooden frame (canvas 18cm x 12.5cm)

£80

 

Boston Lodge Works, Ffestiniog Railway - ‘Welsh Pony‘ Restoration - No. 8

Acrylic on canvas

Size 27cm x 22cm including simple white wooden frame (canvas 18cm x 12.5cm)

£80

Helvetica Light is an easy to read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Helvetica Light is an easy to read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Helvetica Light is an easy to read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Helvetica Light is an easy to read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Callie Jones  

 

Yn ddiweddar, rwyf wedi cynhyrchu lluniau linocuts a llunia inc ac ysgrifbin, wedi'u hysbrydoli gan y tirluniau dramatig a'r bywyd gwyllt sy'n amgylchynu fy nghartref, sydd ar fferm yng Nghlynnog Fawr ger Caernarfon.

I'm an artist and printmaker producing linocuts and pen and ink drawings inspired by landscapes and wildlife that surround my studio at our farmhouse near Clynnog Fawr, near Caernarfon.

1. Travel posters - digital print with giclée (non fade) inks. Unframed and sent to you in a cardboard tube.

 

    Can be ordered in 3 sizes:

 

    A3 - £25

    A2 - £45

    A1 - £65

I have a range of these travel style posters which can be ordered in the three sizes. Contact me on calliejonesprints@icloud.com to see the other posters I have available.

2. Greetings card range - £2.50 each or 5 cards for £10

 

3. Tea towels made from natural cotton using eco friendly inks - £10 each or 3 for £18.

 

4. Curlew bags made from recycled and fairtrade natural cotton. Printed with ecofriendly inks -  £14.50 each or 2 for £25

 

 

Contact details:

Callie Jones illustrator

Email: calliejonesprints@icloud.com

Instagram:https://www.instagram.com/calliejonesillustrator/

Facebook: @calliejonesillustrator

Website: www.calliejones.co.uk

Rebecca Kitchin   

Rebecca Kitchen BA works in mixed media specialising in portraits of people, animals and steam trains. She has worked as a professional illustrator for the past fifteen years with many blue chips clients and illustrated several books.

Contact:

bekskitchin@hotmail.com      07854672364

 

Facebook:

Artist and Illustrator Rebecca Kitchin BA

Dark Horse 70 x 60 cms  £595

Earl of Meirioneth nfs

Will Young   nfs

Taylor  nfs

Jane Lelliot   

E-bost/Email janeylel@hotmail.co.uk

I make pottery inspired by my love of the flora, fauna and landscape in the area I live. I work in both stoneware and terracotta, handbuilding and wheel thrown, making functional and sculptural pieces. They are then fired either in an electric or gas kiln.

1 ‘Inclein’

Hand built stoneware jug with sgraffito representing a slate quarry incline and decorated using slips and engibes on the outside, black glaze inside

Jwg clai caled wedi hadeiladu â llaw. Sgraffito inclein chwarel, slipiau, engobes â gwydredd du ty mewn.

Approx 7” tall and 41/2” wide   Not for Sale

 

2 Spoons
Hand built stoneware spoons decorated with glaze and oxides

Llwyau
Wedi wneud â llaw efo clai caled, addurnedig efo gwydredd a oxides

Various sizes 5-8” long   £10 each

 

3 Espresso Mugs
Thrown stoneware decorated with glaze and oxides

Mwg Espresso
Wedi wneud a’r olwyn, efo clai caled a gwydredd a oxides

21/2” tall, 21/2-3” deep, 21/2” wide   £18 each

 

4 Mug and Jug
Thrown Earthenware mug and jug decorated with spraffito, slips and engobes and finished with a clear glaze.

Mwg a jwg
Wedi wneud a’r olwyn efo clai pridd, addunedig gyda sgraffito, slipiau a engobes a orffen efo gwydredd clîr.

Mug 4”tall, 3” wide   Jug 4” tall, 2-3” wide    Mug £20  Jug £15


 

Val Lewin   

E-bost/Email valshappyart@icloud.com

Gwelfan/Website valsart.co.uk

My heart is drawn to folklore and special places, misty horizons, stormy seas and mossy woods. I weave these themes with washes of pattern and colour.

All the paintings shown here are Acrylic ink on Fairtrade, acid free cotton rag paper mounted on board and presented in a white wood box frame. Please email me for a wider image showing the frame if interested -  valshappyart@icloud.com

Trwyn Du Lighthouse, Anglesey

£195.00  Painting

21 x 30cm (43 x 53cm including frame)

Eglwys Bach y Môr, St Cwyfan’s Church, Anglesey

£175.00Painting 20 x 20cm (33 x 33cm including frame)

Orange flowers with green stems  £120.00  Painting

20 x 20cm (33 x 33cm including frame)

Ynys Llanddwyn, Anglesey £175.00 Painting 20 x 20cm

(33 x 33cm including frame)

Terry Mills

 

I’ve had a camera since my early teens but never took it seriously until I bought an SLR for a hitchhiking trip round USA, Canada and Mexico in 1978.

After that photography became very much a passion. I taught myself how to do darkroom work and learnt more as I went along.

As time went by, I became more competent and took on odd commissions including the occasional wedding.

It wasn’t until I moved to Wales in 2001 that I bought my first digital camera which I felt to be a revolution. Everything was directly under my control.

These days, I enjoy portraiture and street photography. My hobby can be exciting and takes me to places I wouldn’t ordinarily go. And I meet all sorts of interesting people and love to capture their image.

I like to see my photographs used, so I do quite a lot of promotional community stuff. I take on projects - social documentary photography is an important part of recording history and life around us.

I would hope this side of my photography will eventually be lodged in the Archives at Caernarfon.

Terry Mills, CPAGB, AWPF, Hon NWPA.

Vase of Wild Flowers

Bardsey Island

in camera double exposure

Terry Mills by Lorraine

Portrait of Lynda Roberts

Portrait of Su Walls

Stephen John Owen  

 

 

Ganwyd Stephen John Owen yn 1959 yng Nghernarfon. Yn artist hunan ddysgedig cafodd William Selwyn, ei athro celf ddylanwad mawr arno ac er iddo ddilyn gyrfaoedd eraill yn union wedi gadael ysgol parhaodd arlunio yn bwysig iddo ac erbyn heddiw mae Stephen ei hun yn cynnal gwersi a gweithdai gan rannu ei wybodaeth a'i sgiliau yntau gydag eraill. Mae ei waithh poblogaidd, sy'n adnabyddus i lawer, ac mewn casgliadau preifat ar draws y wlad.

 

 

Stephen John Owen was born in Caernarfon in 1959. A self taught artist, his art teacher William Selwyn was a big influence and although he followed other career paths when he left school, art remained important to Stephen and today he takes classes and workshops and shares his information and skills with others. His popular work is known to many and can be found in many private collections in Wales and further afield.

Carys Meurig Parry   

 

E-bost/Email carysmp@yahoo.co.uk

Gwefan/Website www.carys-meurig-parry.co.uk

Facebook; Llwyn Derw

Carys Mae Carys o Borthmadog ac mae ganddi stiiwdio ac oriel Llwyn Derw. Mae'n arlunio mewn acrylic nneu olew, tirluniau yn bennaf wedi ei ysbrydoli gan yr ardal hardd o'i chwmpas.

 

Carys is from Porthmadog and has a studio and gallery in Llwyn Derw. She paints in Acrylic or oil, mainly landscapes inspired by her beautiful surroundings.

 

 

Since the Exhibitions for the year have been postponed and galleries have closed  because of the Lockdown I have stopped painting on canvas and use acrylic paper instead and have been experimenting with Mixed Media.(This faciltates easier postage)

Gan fod yr arddangosfeydd wedi eu gohirio a'r orielau wedi cau oherwydd y Clo Mawr nid wyf  yn peintio ar ganfas bellach ond ar bapur acrylic ac yn arbrofi gyda Chyfrwng Cymysg.(Mae hyn yn gwneud postio y haws)

Helvetica Light is an easy to read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

1. Porth Towyn. Acrylic on Acrylic Paper A3 .Unframed £50  +P&P

2.Llechen Lâs /Blue Slate. Mixed Media on Acrylic Paper A3 Unframed £50 + P&P

3. Portmeirion o 'Rynys. Mixed Media  on Acrylic Paper A3 Unframed £50 + P&P

4.Cwm Penmachno.Mixed Media on Acrylic Paper A3 Unframed £50 + P &P

1

3

2

4

Gwladys Roberts

 

Gwladys Roberts - gwladys.roberts@ymail.com

Rwy’n hoffi ffotograffiaeth yn enfawr a byddaf yn cymryd llun o unrhyw beth sy’n symud - neu ddim. Dechreuais fy nhaith ffotograffig yn tynnu lluniau o'r tirwedd ac yna symydais ymlaen i dynnu lluniau dogfennol o ffermwyr yn yr arwerthiant yn Nolgellau. Mae hyn wedi fy nechrau i dynnu mwy o lunia pobol yn y stryd, ac dwi yn gobeithio nad ydynt yn wybodol fy mod wedi tynnu ei llun. Dwi hefyd wedi tynnu llunia o bobol fel portread o’r person, mae Boris a Liam, y morwr ifanc, yn esiampl o hyn.

I am passionate about photography and will take an image of anything that moves - or doesn’t. I started my photographic journey taking photographs of the landscape and then graduated to documentary photographs of farmers of at the sale in Dolgellau. This has led me to taking more photos of people, in the street, hopefully, unaware of my taking the photo. I have also taken photos of people as a portrait of that person, Boris and Liam, the young sailor are examples of this.​Digital files – can also be printed at 36 x 24cms landscape or portrait images are 24 x 36cms

Mounted Prints 40 x 50cms £30 - please contact me for the prices of different sizes.

Boris

Chip Supper

Snow in the Distance

Liam the young soldier

Mick Rogers 

E-bost/Email  randr_studioglass@btinternet.com

01758 612216

 

I work in the medium of kiln-formed glass to make 3D glass pictures and glass bowls.

 

Abstract Bowl – approx.. 30 cm square - £150.00

 

Abstract Bowl 1 - approx. 25 cm square - £100.00

 

Snowdon – approx. 45 cm high x 30 cm wide - £200.00

 

The Llyn – approx. 45 cm square - £150.00

 

All are kiln-formed glass fired at a high temperature. Snowdon and The Llyn are glass pictures in a stainless-steel frame.

 

Mick Rogers studied at the world-famous International Glass Centre in Stourbridge, West Midlands. His work has been exhibited in major galleries throughout England and Wales, and has been sold to collectors throughout the world.

Abstract Bowl

Snowdon

Abstract Bowl 1

The Llyn

Nikki Seears 

 

Ffôn/Phone 01766 590240

 

 

E-bost/Email nikkiseears@gmail.com

Gwefan/Website www.dwyrydceramics.co.uk

Facebook; @dwyrydceramics

Instagram; @dwyryd_ceramics

Hi I'm Nikki, from Dwyryd ceramics. I make ceramics inspired by the ocean and the natural world. I spend my free time clearing up plastics from the beaches and have been trying to incorporate some discarded fishing rope in some of my pieces to raise awareness of the ghost net issue. If you would like to purchase a piece of my work please email me at nikkiseears@gmail.com , and lots more examples of my work can be found on my instagram page @dwyryd_ceramics

 

'Plastic tides' Ceramic Jug

Approx jug height16cm x 10cm width, driftwood handle height 30cm with ghost net handle

Price £60

 

'waves of hope' ceramic mug

Handpainted mug, approx 7cm by 10cm

Price £35

 

'Humpback whale' driftwood and ceramic wall hanging

17cm by 46cm

Price £60

 

'green turtle' ceramic mug

Hand painted mug approx 7cm by 10cm

Price £35

Humpback Whale

Green Turtle

Waves of Hope

Plastic Tides

Kiran Sharma

Kiran Sharma is an artist and printmaker based in North Wales.https://www.facebook.com/kiransharma09https://www.instagram.com/kiransharma.art.wales/

1. wave threads , drypoint and mixed media, 21 x 29cm, £45 unframed

2. snipe longs for the descending blue of summer 3/7 varied edition, drypoint and mixed media, 23 x 24cm, £45 framed

3. buttercups, drawing, 30x 35cm, £55 framed

4. autumn eulogy , collograph and mixed media 2/2 varied edition, 30.5 x 42.5cm, £40 unframed

'new hopes rise
like sunshine spreading over a meadow
dissolving old burdens of pain
rebuking memories of disappointment' 

R Sharma
 

2

4

1

3

Carole Shearman 

Melin Pant yr Ynn  Blaenau Ffestiniog LL41 3LZ  

E-bost/Email carole.shearman@gmail.com

Gwefan/Website pantyrynn.weebly.com

Ffôn/Phone 07779210681.

 

Rwyf fi'n mwynhauu gweithio gyda lliw a gwead gan ddefnyddio yr wyf wedi eu darganfod neu eu hailgylchu mewn ffordd reddfol ac ar hap. Mae fy ngwaith yn cynnwys 'cyfryngau cymysg', 'argraffu a 'chreu llyfrau', sydd yn aml yn cydredeg wrth ochr projectau creadigol eraill.

 

I love working with textures and colours, found objects and recycled materials, in a random intuitive way. I use printing, mixed media and book making as part of my process often alongside other creatives.

Sometimes Traces Remain

 

Last summer I had a rust garden outside the mill, a collection of abandoned art work with rusty metal and found objects from the quarry. I left these to the devices of the weather, time, and slugs and snails.

 

This spring I brought in the tattered and stained remains with withered autumn leaves. After drying and flattening I have worked on top of these with colours and gold paint, endeavouring to reveal the hidden and enhance the discarded.

Helvetica Light is an easy to read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Traces  39 x 31 cm £100

Sanctuary 44 x 54 cm £200

Weathering 33 x 44 cms £150

Totem 28 x 36 cm £100

Bill Swann and Meic Watts

Pictures in Glass and Slate   Gwydr a Llechi

BILL SWANN GELLIDEG TALSARNAU GWYNEDD LL47 6UH

Telephone 01766 770686 Mobile 07748668957

Email bill.swann@virgin.net

Following a career in management ceramics and PR Bill returned to university to complete a BA Hons degree in Glass Design.

An exhibition of Bill's work was featured to coincide with the opening of the National Glass Museum in Sunderland. Bill has exhibited throughout the UK, Holland, Germany, New York and Japan. He has work in the collection of the Museum of Arts and Crafts Hamburg, Germany.

Public commissions include a glass etched screen for Pwllheli Town Hall and glass panels in the Ganolfan Hamdden Leisure Centre Porthmadog and National Writers Centre for Wales.

Bill carries out public and private commissions for both internal and external environments. His work is made from mouth blown lead crystal glass and is collaged and kiln worked.

Bill works from his glass studio in Porthmadog, Snowdonia, Wales.

www.billswannglass.co.uk

 

Yn dilyn gyrfa mewn rheolaeth, crochenwaith a chysylltiadau cyhoeddus, fe ddchwelodd Bill Swann i'r Brifysgol i gwblhau cwrs BA Anrhydeddus mewn Dylunio, yn arbenigo mewn gwydr. Fe gydreydodd arddangos o'l waith gyda agoriad o'r National Glass Museum yn Sunderland. Mae Bill wedi arddangos e waith drwy Brydian, Yr Iseldiroedd, Yr Almaen a Siapan.

Gwelir ei waith yng nghasaliad yn Amgueddfa Celf a Chrefft yn Hambuurg, Yr Almaen. Mae ei gomisiynau cyhoeddus yn cynnwys sgriniau gwydr wedi eu ysgythru ar gyfer Neuadd Y Dref Pwllheli a phaneli gwydr a cherflunn i Ganolfan Hamdden Porthmadog.

Mae Bill yn cyflawi comisiynau cyhoeddus a phreifat ar gyfer amgylcheddau allanol a mewnol.

Creir ei waith a wydr plwm grisial wedi ei chwythu a cheg sydd wedyn yn cael ei gludweithio a,l roi yn yr odyn dron ar ol tro i greu nifer o gyfuniadau.

Mae'n gweithio ym Mhorthmadog Eryri Cymru.

www.billswannglass.co.uk

 

Meic Watts

Roedd Meic yn ddigon ffodus i fod yn brentis i'r cerfluniwr, Jonah Jones ar ôl gadael coleg celf. Cyflwynodd Jonah ef i'r grefft o dorri llythrennau a cherfio llechi lleol Gogledd Cymru a mathau eraill o gerrig. Roedd Meic wedi gweithio ar comisynau Celf Cyhoeddus ac fel artist preswyl am nifer o flynyddoedd.

 

Meic Watts

Meic was fortunate in being apprenticed to the sculptor Jonah Jones after leaving art college. Jonah introduced him to letter cutting and carving in the local slates of North Wales and various other stones. Meic has worked on Public Art commissions and residencies for many years.

By a hare's breath I   O drwch blewyn sgwarnog  40 x 40cm square  £295

Six thinking hats 30x30cm Domed sculpture Crystal glass   Gwydr  grisial.  £495

By a hare's breath II  O drwch blewyn sgwarnog    60 x 40cm             £495

Murmur of Wings Sibrydion adenydd 40 cm square £395

Les Symonds   

 

ebost/Email  les@prenbala.co.uk

Gwefan/Website www.prenbala.co.uk

Facebook; Facebook.com/pren/bala

Rwy'n frwd dros wneud darnau artistig gan ddefnyddio pren lleol sy'n gyforiog o nodweddion naturiol. Rwy'n defnyddio deunyddiau fel lledr a chopr I wella fy ngwaith, ac mae llawer o fy narnau yn cynnwys styffiu a/neu phwytho.

1....Stitches/Pwythau.....spalted beech bowl with leather thong stitch-work 20cm x 11cm £110

 

2...Tall Pot/Pot Dal.... (dry vase) in distressed oak with single cabochon of snowflake obsidian. 27cm x 13cm £135

 

3...Branwen's Cauldron/Pair Branwen...an interpretation of a mythical piece from Welsh folklore, scorched ash with verdigris wax and copper gild-cream, 2cm x 18cm £125

 

4...Spalted beech platter and stand/ Plât Ffawydden Brith efo safiad...with scorched bead detail and cabochons of semi-precious stones set in ebony mounts. 40cm Diameter £215

 

 

1.

2.

4.

3.

Marion Wagstaff

 

My work is an eclectic mix both in media and subject matter. Taking inspiration from the natural world through visual research and interpretation. My style is a realistic representation of what I see.

 

I can be contacted through my email address:- marioncriccieth@yahoo.co.uk

 

Llanberis Pass. Framed watercolour triptych 46x60cm £145

Porthmadog Harbour. Framed watercolour 25x47cm £95

A Different View. Framed Pen and Ink 34x46cm £112

Humble Bee. Framed watercolour 47x39cm £125

 

 

Su Walls 

 

bost/Email: suwallsprint@gmail.com

Facebook: Su Walls

Painter/Printmaker specialising in collagraph.

 

 

Subject matter is mainly flora and fauna and local ancient history. I will demonstrate monoprinting during the exhibition.

Estuary. Collagraph - hand tinted

Image - 25 by 19cm - £40.00 unframed

- £75.00 framed (45 by 20cm)

Mountain Stream. Paper etching - hand tinted

Image - 46 by 20cm - £45.00 unframed

- £80.00 framed (70 by 40cm)

Mountains.Brusho water colours

Image - 55cm by 20cm- £45.00 - unframed

Round cork mat flowers Collagraph...

 

Image diameter 20cm - £35.00 unframed

£60.00 framed (34 by 34 cm)

Jan Woods  

 

E-bost/Email janplascanol@hotmail.co.uk

Gwefan/Website www.vimeo.com/janplascanol

Mae fy amgylchedd yn dylanwadu arnaf i yma nghanol mynyddoedd a thraethau Gogledd Cymru, a hefyd y pethau redw i'n dod o hyd iddyn nhw wrth deithio. Rydw i'n dal ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau.

I am influenced by my surroundings here amongst the mountains and beaches in North Wales and also by what I find on my travels. I use a variety of media.

Grand Canyon  Collage nfs

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now